Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma F.H. ANDRUS ZAKŁAD PRODUKCJI ZNICZY MARIUSZ GRZENIA SIENKIEWICZA 31 F 42-500 BĘDZIN , NIP PL6250000263
 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z
  Administratorem

  • pisemnie, na adres: firma F.H. ANDRUS ZAKŁAD PRODUKCJI ZNICZY MARIUSZ GRZENIA SIENKIEWICZA 31 F 42-500 BĘDZIN
  • za pomocą poczty elektronicznej: andrus-znicze@wp.pl
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych
  • realizacji zawartych umów sprzedaży
  • dostaw i odbioru towaru
  • przesyłania powiadomień o realizacji zamówień
  • przesyłania ofert handlowych w przypadku zgody
  • obsługi zgłoszeń i reklamacji
  • finansowo – księgowych
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
  firmą F.H. ANDRUS ZAKŁAD PRODUKCJI ZNICZY MARIUSZ GRZENIA SIENKIEWICZA 31 F 42-500 BĘDZIN przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest F.H. ANDRUS ZAKŁAD PRODUKCJI ZNICZY MARIUSZ GRZENIA SIENKIEWICZA 31 F 42-500 BĘDZIN Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Jako administrator danych osobowych, zapewniamy prawo dostępu do Pani/Pana danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r).
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (GIODO).
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.